Giá:11,500,000 

9-10 inch

2GB/32GB

8 nhân - 1.8GHz

Camera 360: Không

Android box

Android Box DX300

Giá:9,500,000 

9-10 inch

2GB/32GB

8 nhân - 1.8GHz

Camera 360: Không

Giá:9,500,000 
Giá:5,300,000 

9-10 inch

2GB/32GB

8 nhân - 1.8GHz

Camera 360: Không

Giá:11,500,000 

9-10 inch

2GB/32GB

8 nhân - 1.8GHz

Camera 360: Không

Giá:11,500,000 

9-10 inch

2GB/32GB

8 nhân - 1.8GHz

Camera 360: Không

Giá:11,500,000 

9-10 inch

2GB/32GB

8 nhân - 1.8GHz

Camera 360: Không

Giá:11,500,000 

9-10 inch

2GB/32GB

8 nhân - 1.8GHz

Camera 360: Không

Giá:9,500,000 

9-10 inch

2GB/32GB

8 nhân - 1.8GHz

Camera 360: Không